• Masaż powięziowy

  Przywracanie ślizgu mięśni i powięzi  

 • Rehabilitacja

  Powrót do formy po operacjach i urazach ortopedycznych – złamaniach, skręceniach stawów, uszkodzeniach mięśni i więzadeł.

 • Terapia przeciwbólowa

  Profesjonalna diagnoza fizjoterapeutyczna, to gwarancja zastosowania odpowiedniej techniki terapii i szybkiego zmniejszenia bólu.

prev slide next slide
 • W lutym w związku ze szkoleniem się, nie pracuję w dniach: 5.02-16.02. 2024 

  In February I`m not available from 5th to 16th. I come back to work 19.02.

   

  Maria Koncewicz fizjoterapia

  Jestem fizjoterapeutką z ponad 15-letnim stażem pracy. Moją specjalnością jest zmniejszanie dolegliwości bólowych u osób przewlekle przeciążonych – albo pracą siedzącą albo uprawianiem sportów często przekraczających formułę rekreacji. Poza pracą w gabinecie prowadzę również wykłady i szkolenia praktyczne dotyczące ergonomii pracy.

  Każdą dolegliwość, z jaką przychodzi do mnie pacjent, staram się dokładnie analizować i ustalać leczenie skrojone na indywidualną miarę. W swojej praktyce zajmuję się terapią przeciwbólową kręgosłupa i stawów, analizą oraz korekcją wad postawy u dorosłych a także rehabilitacją po urazach i operacjach. Od kilku lat ważną częścią mojej pracy jest terapia pourazowa tkanek miękkich polegająca na pracy z blizną oraz stosowaniu manualnego drenażu limfatycznego.

  W pracy wykorzystuję techniki terapii manualnej, treningu funkcjonalnego FMS, Pilatesa oraz Zogi.

  Moja metoda pracy składa się z kilku etapów:

  1. Identyfikacja problemu – praca z bólem. Pacjenci najczęściej szukają pomocy, kiedy czują ból. Pierwsza wizyta u osoby z bólem polega na terapii manualnej. Ból jest wynikiem przeciążeń w układzie ruchu. Na ból pracujemy latami, więc skuteczna terapia bólu powinna dotrzeć do pierwotnego problemu/zaburzenia, a nie tylko leczyć symptom, jakim jest ból.

  2. Uruchamianie ciała poprzez mobilizację (rozciąganie). Po „przygaszeniu” wrażeń bólowych przechodzę do wyrównywania asymetrii w ciele i zaburzeń postawy za pomocą ćwiczeń Zogi oraz pracy manualnej, jeśli jest konieczna. Zoga jest unikalną metodą odblokowywania układu ruchu. Uważam, że pacjent powinien jak najszybciej otrzymać narzędzia (ćwiczenia) do samodzielnej pracy w domu.

  3. Obciążenia. Wprowadzanie ćwiczeń za pomocą maszyn Pilatesa lub ćwiczenia na macie z hantlami/gumami/sztangą. Bez ruchu i wzmacniania mięśni niemożliwa jest pełna rehabilitacja. Potrzebujemy sprawnych i silnych mięśni, żeby utrzymać wyprostowaną pozycję wobec siły grawitacji.

  4. Edukacja. Jestem fizjoterapeutką, mam wiedzę dotyczącą zasad zdrowego stylu życia i moim obowiązkiem jest ją przekazywać. Na pierwszym planie dla mnie zawsze będzie ruch jako lek oraz metoda zapobiegania pojawieniu się chorób. Nie można zapominać o regularnym śnie i świadomym odżywaniu.

  Jeśli dokucza Ci ból kręgosłupa, ból głowy lub zmagasz się z kontuzją sportową

  – dobrze trafiłeś – rozwiązywanie takich problemów to moja specjalność.

  english below…


  I am a physiotherapist with over 15 years of experience. My specialty is reducing pain in people who are chronically overloaded – either due to sitting work or engaging in sports that often exceed recreational limits. In addition to working in the clinic, I also give lectures and practical training on ergonomics in the workplace.

  I carefully analyze each ailment that my patients come to me with and establish a treatment plan tailored to their individual needs. In my practice, I deal with pain therapy for the spine and joints, analysis and correction of posture defects in adults, as well as rehabilitation after injuries and surgeries. For the past few years, an important part of my work has been posttraumatic soft tissue rehabilitation, which involves scar work and the use of manual lymphatic drainage.

  I use manual therapy techniques, FMS functional training, Pilates, and Yoga in my work.

  My working method consists of several stages:

  1. Identification of the problem – working with pain. Patients usually seek help when they feel pain. The first visit of a person with pain involves manual therapy. Pain is the result of overload in the movement system. We have been working on pain for years, so effective pain therapy should reach the primary problem/disorder, not just treat the symptom, which is pain.

  2. Mobilization (stretching) to activate the body. After „dimming” the pain sensations, I move on to aligning the asymmetries in the body and posture disorders using Zoga exercises and manual work if necessary. Zoga is a unique method of unlocking the movement system. I believe that the patient should receive tools (exercises) for independent work at home as soon as possible.

  3. Loads. Introduction of exercises using Pilates machines or exercises on a mat with dumbbells/bands/barbells. Full rehabilitation is impossible without movement and strengthening of muscles. We need efficient and strong muscles to maintain an upright position against gravity.

  4. Education. As a physiotherapist, I have knowledge of healthy lifestyle principles, and it is my duty to pass it on. Movement as medicine and a method of preventing the occurrence of diseases will always be my priority. Regular sleep and conscious nutrition should not be forgotten.

  If you suffer from back pain, headaches, or sports injuries – you’ve come to the right place. Solving such problems is my specialty.

  Pierwsza wizyta krok po kroku

  KONTAKT

  1

  Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo

  REZERWACJA CZASU

  2

  Wizyta trwa około godziny – podczas pierwszego spotkania ustalam przyczynę dolegliwości oraz plan terapii. Zabierz ze sobą aktualne wyniki badań / historię choroby

  PRZYGOTOWANIE

  3

  Przygotuj się do zabiegu – wybierz strój niekrępujący ruchów, możesz również przebrać się na miejscu w strój sportowy

  REALIZACJA

  4

  Czekam na Ciebie o ustalonej godzinie. Powiadom mnie o ewentualnych problemach w dotarciu na miejsce