• ZOGA

  Zoga® Movement to nowatorska koncepcja ćwiczeń polegająca na poszukiwaniu możliwości ciała do uwolnienia ruchu i osiągnięcia równowagi. Jest to połączenie ruchu (asan jogi) i technik manualnych oddziaływujących na system nerwowo-mięśniowo-powięziowy.

  Zoga oparta jest na koncepcji taśm anatomicznych Tom`a Myers`a. Według tej koncepcji mięśnie łączą się podłużnie ze sobą przez taśmy anatomiczne. Celem ćwiczeń jest stworzenie połączeń i linii napięcia zbliżonych do zrównoważonych wzorców taśm anatomicznych. Daje to możliwość swobodnego, bezbolesnego poruszania się. Swoboda ruchu jest niezbędna dla wymiany płynów (krwi, limfy) i prowadzenia procesów fizjologicznych w tkankach ciała. Ruch pomiędzy warstwami mięśni i powięzi, pozwalający na swobodny przepływ płynów, ogranicza możliwość rozwoju zmian nowotworowych, bo umożliwia dotarcie wraz z płynami komórek układu immunologicznego, które wychwytują i niszą komórki nowotworowe.

  Zoga jest metodą ćwiczeń dla osób w każdym wieku. Ruch wykonywany jest w skupieniu, wsłuchując się w odpowiedź ciała. Staramy się nie przekraczać granicy bólu.

  Zoga jest dla mnie kolejną z metod doskonalących pracę ciała. Najczęściej stosuję ją w połączeniu z terapią manualną i ćwiczeniami Pilatesa. Pierwsze spotkanie to ocena postawy i możliwości ruchu. Wsłuchuję się w problemy pacjenta i staram się znaleźć sposób na trwałe wyjście z bólu i ograniczeń ruchowych. W 6-10 sesjach staram się poprawić pracę wszystkich stawów zaczynając od stóp, kolan, bioder poprzez kręgosłup i klatkę piersiową, kończąc na szyi i rękach.

  Zoga jest alternatywą dla klasycznego stretchingu. Efekt rozciągnięcia jest trwały i uzyskuje się go przez pracę na łańcuchach mięśniowych, a nie tylko na pojedynczym mięśniu. Po tym etapie zaczynamy wzmacnianie – ćwiczenia bazujące na synchronizacji pracy centrum ciała (mięśni brzucha) z kończynami. Ostatni etap to złożone ćwiczenia na niestabilnym podłożu z użyciem obciążeń.

  Jak wygląda terapia za pomocą Zogi zobaczycie w filmie poniżej:

  english below…

  Zoga® Movement is an innovative concept of exercises based on exploring the body’s potential for releasing movement and achieving balance. It is a combination of movement (yoga asanas) and manual techniques that affect the neuromuscular and fascial systems.

  Zoga is based on the concept of anatomical chains by Tom Myers. According to this concept, muscles are longitudinally connected to each other through anatomical chains. The goal of the exercises is to create connections and lines of tension similar to balanced anatomical chain patterns. This allows for free, painless movement. Freedom of movement is necessary for fluid exchange (blood, lymph) and physiological processes in the body’s tissues. Movement between muscle and fascial layers that allows for the free flow of fluids limits the development of tumors because immune system cells can travel with the fluids and capture and destroy cancer cells.

  Zoga is an exercise method for people of all ages. The movement is performed with concentration, listening to the body’s response. We try not to exceed the pain threshold.

  Zoga is another method for me to perfect the work of the body. I often use it in combination with manual therapy and Pilates exercises. The first session involves assessing posture and range of motion. I listen to the patient’s problems and try to find a way to permanently alleviate pain and movement restrictions. In 6-10 sessions, I try to improve the function of all joints, starting from the feet, knees, hips, through the spine and chest, and ending with the neck and arms.

  Zoga is an alternative to classical stretching. The stretching effect is long-lasting and is achieved through work on muscle chains, not just individual muscles. After this stage, we start strengthening exercises based on synchronizing the work of the body’s core (abdominal muscles) with the limbs. The last stage involves complex exercises on an unstable surface using weights.

  You can see what therapy with Zoga looks like in the video above⇑