• Pilates reformer

  reformer leg circle
  rozciąganie nóg
  pilates roll over

  „Jeśli w wieku 30 lat Twój kręgosłup jest sztywny – jesteś stary, jeśli w wieku 60 lat masz w pełni elastyczny kręgosłup – jesteś młody” Joseph Pilates

  Technika ćwiczeń oparta na znanej na całym świecie, szczególnie w środowisku tancerzy, koncepcji Josepha Pilatesa. Pilates stawia nacisk na wzmacnianie mięśni brzucha i stabilizację kręgosłupa. Polecany szczególnie tym, którzy chcą się wzmocnić, narzekają na bóle i częste kontuzje. Jest to technika ćwiczeń oparta na angażowaniu zarówno ciała i umysłu w świadome i precyzyjne wykonywanie ćwiczeń. Pilates uczy świadomości ciała i przygotowuje je do pracy w większych obciążeniach takich jak: praca ze sztangą, boks, bieganie długodystansowe. Pilates to też nauka wykorzystania oddechu w trakcie ćwiczenia.

  Obecnie w koncepcji Pilatesa naucza się 34 podstawowych ćwiczeń w pełni angażujących mięśnie całego ciała. Każda pozycja wymaga kontroli oraz precyzji. Oddech współgra z ruchem, a napięcie mięśni brzucha powoduje stabilizację kręgosłupa.

  W gabinecie do ćwiczeń Pilates wykorzystuję sprzęt, który pozwala na płynne ćwiczenie z regulowanym oporem sprężyn i lin – reformer oraz wunda chair. Oba urządzenia wymyślone zostały przez Josepha Pilatesa.

  rozciąganie żeber
  wzmacnianie ramion
  wzmacnianie pośladków

  Wykorzystując grawitację, oddech oraz opór sprężyn Pilates reformer angażuje ruch całego ciała, by reedukować nieprawidłowe wzorce ruchu. Zła postawa wynikająca z nawyków albo/i urazów może zostać skorygowana poprzez wykonywanie konkretnych, kontrolowanych ruchów.

  Pilates pomoże Ci:

  • poprawić postawę oraz ogólny stan zdrowia,
  • zrehabilitować się po kontuzji czy operacji,
  • nauczyć się ufać w możliwości swojego ciała,
  • wyglądać i czuć się lepiej

  english below…

  „If your spine is stiff at 30, you are old; if it is completely flexible at 60, you are young” – Joseph Pilates.

  Pilates is an exercise technique based on the concept of Joseph Pilates, which is known worldwide, especially in the dance community. Pilates emphasizes strengthening the abdominal muscles and stabilizing the spine. It is recommended for those who want to strengthen their bodies, suffer from pain, and experience frequent injuries. It is an exercise technique that engages both the body and the mind in conscious and precise movements. Pilates teaches body awareness and prepares it for heavier loads such as weightlifting, boxing, and long-distance running. Pilates is also a discipline that teaches the proper use of breathing during exercise.

  Currently, Pilates involves teaching 34 basic exercises that fully engage the muscles throughout the body. Each position requires control and precision. Breathing is synchronized with movement, and abdominal muscle tension leads to spine stabilization.

  In a Pilates studio, equipment such as reformers and wunda chairs are used to perform exercises with adjustable spring and cable resistance for smooth movements. Both devices were invented by Joseph Pilates.

  By utilizing gravity, breathing, and spring resistance, Pilates reformer engages the entire body in motion to re-educate improper movement patterns. Poor posture resulting from habits or injuries can be corrected through the execution of specific controlled movements.

  Pilates can help you:

  • Improve posture and overall health
  • Rehabilitate after an injury or surgery
  • Learn to trust your body’s capabilities
  • Look and feel better